خدمات

در وبما همه تلاش ما بر این است تا بهترین طرح ها را برای شما اجرا و پیاده سازی نماییم.

تجربه / داستان کاربر

معمولا بوسیله کارفرما ارایه می شود. تحلیلگر و مدیر پروژه هم می توانند به کارفرما جهت ارایه تجربه کاربری کمک کنند.

تحلیل سیستم

تحلیلگر تجربه کاربر رو برای مدیر پروژه و توسعه دهندگان وب توضیح می دهد.

مدیریت پروژه

مدیر پروژه وظیفه تقسیم اجزای کوچک پروژه به نفرات تیم و برسی روند توسعه نرم افزار را به عهده دارد.

پیاده سازی

در این بخش برنامه نویسان و طراحان یو آی و یو اکس اموری که در هر اسپرینت دریافت نموده اند با توجه به محدوده زمانی برای اجرای هر بلاک از کد و یا بخش از پروژه انجام داده و معمولا در زمان کامیت و تایید یکی و یا چند تن از دیگر همکاران با سابقه تر ایتدا فعالیت آنان را برسی می کنند و سپس ان بخش را تایید می کنند که به عنوان پایان گرفته در سیستم به ثبت می رسد.

تستینگ

با در دست داشتن ابزار های مختلف برنامه نویسی اجزای پروژه را برسی و خطا یابی می نماییم.

خروجی سیستم

در نهایت یک روز مشخص مدیر پروژه در حضور تیم خروجی کار را برسی می نماید و پروژه را جهت تحویل به کارفرما تایید می نماید.